فرم درخواست همکاری

ما در نظر داریم تا با اتخاذ یک فرهنگ سازمانی مدرن که در آن : بالا بردن مهارت های کار تیمی ، پویایی ، ابتکار و پرسنل سرزنده و شاد به عنوان یک اصل اساسی می باشد ، معیارهای بهره وری در تولید را تغییر دهیم و با توجه به این سیاست نسبت به انتخاب پرسنل خود اقدام میکنیم.

بنابراین اگر تمایل دارید تا به خانواده ساحل چوب بپیوندید با مراجعه به فرم زیر و تکمیل آن اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایید.