فروشگاه های ساحل چوب در سر تا سر کشور در حال گسترش می باشد . از شما دعوت می شود تا با پیوستن به خانواده ساحل چوب و سرمایه گذاری در یک مدل کسب و کار که هم مورد احترام است و هم سود آور ، ما را در مسیر توسعه ملی همراهی نمایید . اگر روحیه کار آفرینی دارید اینجا نقطه شروع خوبی است.

می توانید درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

مالکیت فروشگاه

پیشینه کیفری