شعبه ارومیه

آدرس :اروميه بلوار شيخ تپه ابتداى خيابان براعتى ساحل چوب

044-33382792

021-55234638