شعبه ابوریحان تبریز

آدرس : آذر بایجان شرقی – تبریز خیابان آزادی ما بین چهارراه ابوریحان و چهارراه لاله روبروی بانک شهر

041-34788395

021-55234638