دسته بندی

             عید قربان

             عید سعید قربان مبارک باد

             بــندگی کــن تا کــه سلطانــت کــنند     تــن رهــا کــن تــا هــمه جانــت کــنند

             سـر بنه در کف , برو در کـوی دوسـت     تـــا چــو اسمــاعــیل قــربانــت کـــنند

             بگـذر از فــرزند مــال و جـان خـویــش      تـــا خـــلــیــل الله دورانــت کــــــــــنند

             عید قربان مبارک