شعبه شهرکرد

به دلیل سوء استفاده از نام و برند ساحل چوب، دیگر هیچ نمایندگی در شهرکرد وجود ندارد.